TSC pentru cumparatori

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF)
Az Ouroffset Ltd. és az iCC – CO2 Neutral Card kártyabirtokosok közötti Szerződés
Hatályos: 2013-09-15-től.

1. Preambulum
A OurOffset Ltd. egy nemzetközi területen, elsősorban a környezettudatos vállalkozások vásárlói közösségét üzemelteti, amelyen belül a résztvevőknek (a továbbiakban: Kártyabirtokosok) lehetőségük nyílik arra, hogy a OurOffset Ltd. általi rendszeren belül kedvezményes vásárlásokat vagy a rendszer általi előnyöket igénybe vegyék. (a továbbiakban: iCC- CO2 Neutral Card rendszer).
A termékek beszerzése, szolgáltatások igénybevétele (továbbiakban: vásárlás) közvetlenül a Kártyaelfogadóknál (a továbbiakban: Kártyaelfogadó) történik. A OurOffset Ltd. és a Kártyabirtokos közötti jelen ÁSZF által a Kártyabirtokos számára lehetőség nyílik arra, hogy a OurOffset Ltd. által üzemeltetett iCC – CO2 Neutral Card rendszert használja.
A Kártyabirtokosok és a OurOffset Ltd. között létrejött jogviszonyra a jelen Általános Szerződési Feltételek, illetve annak mindenkori mellékleteinek (továbbiakban: ÁSZF) feltételei az irányadóak, melyek létrejöttét a Kártyabirtokos a kártya átvételekor jóváhagyólag elfogadja.
A OurOffset Ltd. által kibocsátott kedvezménykártya termék értékesítésnek minősül.
2. A szolgáltató neve, címe
Név: OurOffset Ltd.
Székhely: Trinity House, Victoria, Mahé, Seychelles
Cégjegyzékszám:  128550
Képviseletre jogosult: Rampasek László CEO
E-mail: [email protected]
Web: www.co2neutralcard.com
3. Felügyeleti szervek elérhetőségei magyarországon
Fogyasztóvédelmi kérdésekkel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) Fogyasztó-kapcsolati Iroda (cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.; telefonszám: 1/459-4800; fax: 1/411-0116; www.nfh.hu) foglalkozik.
A Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; levelezési cím: 1245 Budapest, Pf. 1036., telefonszám: 1/472-8900; fax: 1/472-8905; www.gvh.hu) a fogyasztók megtévesztése, a fogyasztók választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszerek alkalmazása, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés kérdéseiben.
4. Jogszabály, érvényesség
 A Magyar Jog rendelkezései az irányadóak. A Polgári Törvénykönyv (Ptk.), szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ÁSZF, és annak mindenkori módosításai a OurOffset Ltd. által közzétett időpontban lépnek hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg módosításra nem kerül, illetve amíg a OurOffset Ltd. a szolgáltatás nyújtására jogosult.
5. Fogalmak
 Kártyaelfogadó: az a jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amely Szerződés alapján jogviszonyt létesít a OurOffset Ltd.-vel, és a OurOffset Ltd. vásárlói részére a Szerződésben meghatározott előnyt biztosítja termékeinek vásárlásakor, szolgáltatásainak igénybe vételekor.
 A iCC – CO2 Neutral Card rendszere: A iCC – CO2 Neutral Card olyan szolgáltatás, amely keretében a kártyabirtokos a kártya felmutatásával jogosult a iCC – CO2 Neutral Card Kártyaelfogadó által nyújtott minősített és rögzített előnyöket élvezni. Továbbá jogosult az EDC-logót elfogadó kártyaelfogadó helyeken a iCC – CO2 Neutral Card EDC-logója által nyújtott kedvezményeket igénybe venni vásárlásainál. A rendszer célja, hogy folyamatosan bővülő Kártyaelfogadóin keresztül, megkülönböztethető előnyöket nyújtson a kártyabirtokosok számára.
 Vásárló: az a jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó vagy természetes személy, aki a OurOffset Ltd.-től vásárolt iCC – CO2 Neutral Card plasztik kártyával rendelkezik, és ezt az érvényes kártyát a Kártyaelfogadónál felmutatja, és ezt a vásárlási eseményt, szolgáltatás igénybevételt az Kártyaelfogadó dokumentálja.
6. Adatközlés
 6.1 Amennyiben a Kártyabirtokos címének, e-mail címének változását nem jelenti be a OurOffset Ltd.-nek, úgy ezen közlésig a OurOffset Ltd. által az utolsó ismert címre, e-mail címre küldött küldeményeket a OurOffset Ltd. kézbesítettnek tekintheti, illetve a OurOffset Ltd. nem vállal semminemű felelősséget azért, hogy nem tudja időben kézbesíteni a leveleket a Kártyabirtokos részére járó küldeményeket, mert a Kártyabirtokos utolsó bejelentett címéről a küldemények „ismeretlen helyre költözött” vagy egyéb olyan postai jelzéssel érkeznek vissza, amely a kézbesítés meghiúsulását igazolják. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a OurOffset Ltd. nem köteles semmi olyan jellegű jogcselekményt megtenni, amelyek a Kártyabirtokos megváltozott adatainak felkutatására irányul. Ugyanezen szabály, alkalmazandó a Kártyabirtokos által utoljára bejelentett mobiltelefonszáma, ill. e-mail címének változása esetén is.
7. A OurOffset Ltd. jogai és kötelezettségei
 7.1. Kártyabirtokosnak tilos valótlan tény állításával vagy híresztelésével, illetőleg valós tény hamis színben történő feltüntetésével más Kártyabirtokos, vagy a OurOffset Ltd. jó hírnevét, vagy hitelképességét sérteni, vagy veszélyeztetni. Hírnévrontásnak minősül különösen:
• a más Kártyabirtokost, vagy a OurOffset Ltd.-t, annak működését, piaci szerepét lekicsinylő, üzleti és szakmai megbízhatóságát kétségbe vonó kijelentés,
• olyan tény állítása, amely nem, vagy csak a másik Kártyabirtokosjelentős és méltánytalan érdeksérelme árán ellenőrizhető,
• a más Kártyabirtokosra, vagy a OurOffset Ltd.-re vonatkozó olyan adat, vagy információ híresztelése, amely alkalmas lehet a másik Kártyabirtokos, vagy a OurOffset Ltd. bizalmának megingatására.
Tilos üzleti titkot tisztességtelen módon megszerezni, felhasználni, vagy az érintett hozzájárulása nélkül nyilvánosságra hozni. Üzleti titoknak minősül minden olyan, a másik Kártyabirtokos, vagy a OurOffset Ltd. tevékenységéhez, érdekköréhez kapcsolódó adat, információ, tény vagy megoldás, amelynek titokban maradásához az érintettnek érdeke fűződik.
8. Panaszkezelés
 8.1 A Panasz bejelentése
A panaszosnak módjában áll a iCC – CO2 Neutral Card működésével kapcsolatban panaszát eljuttatni a [email protected] e-mail címre. A panaszokat csak és kizárólag írásos formában tudja elfogadni a OurOffset Ltd.
 8.2. A Panaszos általában a Kártyabirtokos, azonban Panaszosnak tekintendő minden olyan személy is, aki a OurOffset Ltd. eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, a szolgáltatással összefüggő tevékenységével kapcsolatban (például reklám) kifogásolja. Panasznak minősül a OurOffset Ltd. tevékenységével, szolgáltatásával szemben felmerülő minden olyan egyedi kérelem vagy reklamáció, amelyben a panaszos a szervezet eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét megfogalmazza. Észrevételnek minősül a OurOffset Ltd. tevékenységével, szolgáltatásával kapcsolatban felmerülő minden olyan észrevétel, amely adott jogszabályi és szerződési feltételek között nem kifogásolható, azonban a OurOffset Ltd. szolgáltatási színvonalának emelkedéséhez vezethet. A panaszkezelési vizsgálat befejezését követően a panaszost 3 munkanapon belül írásban tájékoztatja.
9. Működési szabályok
 9.1. A OurOffset Ltd. az Kártyaelfogadókkal Kártyaelfogadói megállapodásokat kötött, amelyek a Kártyabirtokos számára lehetőséget adnak arra, hogy ezeknél az Kártyaelfogadóknál árut vásároljanak, illetőleg szolgáltatásokat vegyenek igénybe. A OurOffset Ltd. törekszik ezen Kártyaelfogadók körét mindinkább kibővíteni. Az aktuális Üzleti partnerkör a iCC – CO2 Neutral Card weboldalán megtekinthető. Kártyabirtokos abban az esetben sem jogosult a OurOffset Ltd.-vel szemben fellépni, amennyiben a Kártyabirtokos igénye szerinti áru beszerzése vagy szolgáltatás igénybevétele bármely okból meghiúsul vagy az Kártyaelfogadó fizetésképtelenné válik vagy hibásan teljesít.
A OurOffset Ltd.-vel szemben abban az esetben sem jogosult fellépni a Kártyabirtokos, amennyiben a Kártyaelfogadó szolgáltatása, teljesítése nem szerződésszerű, vagy az ellehetetlenül, a Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy az adott termékértékesítés és/vagy szolgáltatásnyújtás tekintetében jogviszony kizárólag közte és az Kártyaelfogadó között jön létre. Ezen okra is tekintettel, amennyiben a termékpartner hibásan teljesít, nem teljesít, egyéb szerződésszegést követ el.
9.2. A iCC – CO2 Neutral Card kártya arra szolgál, hogy a vásárlói adatok leolvasása és ellenőrzése lehetséges legyen fizetésre, teljesítésre (mint egy bankkártyát) nem lehet felhasználni. Kártyabirtokos a számla kifizetését megelőzően átadja a kártyát a Kártyaelfogadónak, aki ellenőrzi a kártyán található lényeges vásárlói adatokat, ezt követően a OurOffset Ltd.-vel megállapodott feltételek alapján a Kártyabirtokos megkapja az őt megillető kedvezményeket. A iCC – CO2 Neutral Card kártya, a kiállítástól számított egy évig érvényes és postai úton vehető át.
Amennyiben a iCC – CO2 Neutral Card kártya kicserélése szükségessé válik (pl. megrongálódott), úgy a Kártyabirtokos a OurOffset Ltd. hirdetményében szereplő mindenkori kártya árát köteles megfizetni a OurOffset Ltd. részére, kivéve amennyiben a kártya kicserélésére a OurOffset Ltd.-nek felróható ok miatt került sor.
9.3. Kártyabirtokost a jelen ÁSZF alapján megillető előnyök részletezése megtalálható a iCC – CO2 Neutral Card-weboldalán. Mivel a Kártyaelfogadókkal megkötött szerződési feltételek változhatnak, erre tekintettel a Kártyabirtokos kifejezetten tudomásul veszi, hogy a biztosított előnyök érvényesítése, az adott Kártyaelfogadóval megkötött szerződésnek a vásárlás időpontjában hatályos feltételei alapján történik.
10. Felelősségi szabályok
10.1. A OurOffset Ltd.-t semminemű felelősség abból fakadóan nem terhelheti, hogy a Kártyabirtokosnak felróható okból harmadik személy, az adatokkal visszaélt a Kártyabirtokos hátrányára.
10.2. A OurOffset Ltd. nem vállal szavatosságot, garanciát vagy egyéb felelősséget az www.co2neutralcard.com internet portál állandó hozzáférhetőségéért. Az olyan károkért, melyek abból keletkeztek, hogy a fenti eszköz nem áll rendelkezésre és az ezen okból keletkező károk nem a OurOffset Ltd. szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetőek vissza, a OurOffset Ltd. semmilyen felelősséget nem vállal.
11. Szolgáltatási zavarok és a Kártyaelfogadó hibájából keletkezett károk
11.1. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Kártyaelfogadónál lévő áruk és szolgáltatások kizárólagosan a mindenkori Kártyaelfogadótól erednek, erre tekintettel a Kártyaelfogadó teljesítéséért, magatartásáért a OurOffset Ltd. nem vállal semminemű kötelezettséget, vagy felelősséget.
11.2. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a mindenkori szerződéses jogviszony a Kártyaelfogadó áruértékesítési, vagy szolgáltatásnyújtási tevékenysége során, kizárólagosan az üzletpartner, és a Kártyabirtokos között jön létre, ezen jogviszonynak az alanya vagy résztvevője semmilyen jogcímen a OurOffset Ltd. nem lesz. Jelen ÁSZF alapján a Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy az üzletpartner szerződéses kötelezettsége megszegése esetén (hibás teljesítés, késedelmes teljesítés, nem-teljesítés, a teljesítés lehetetlenülése a termékpartnernek felróható okból stb.) a Kártyabirtokos bármiféle igényt kizárólag csak az üzletpartnerrel szemben támaszthat, a Kártyabirtokosa fenti igényt semmilyen jogcímen nem jogosult a OurOffset Ltd. felé továbbhárítani vagy közvetlenül a OurOffset Ltd.-vel szemben fellépni.
11.3. Kártyabirtokos a fentiek alapján tudomásul veszi, hogy a fenti okok valamelyikének bekövetkezése esetén nem tarthat igényt a teljes vagy részleges visszatérítésére vagy készpénzfizetésre a OurOffset Ltd.- vel szemben.
12. Adatfeldolgozás és adatátvitel
12.1. A OurOffset Ltd. a iCC – CO2 Neutral Card szolgáltatás keretében feldolgozza és tárolja a Kártyabirtokos bizonyos adatait. (lásd. Adatvédelmi szabályzat) A OurOffset Ltd. a megszerzett és feldogozott adatokat kizárólag a Kártyabirtokos azonosításának, illetve adatainak ellenőrzése, a rendszer folyamatos és hibátlan üzemeltetése céljából használhatja fel – az alábbi kivételekkel – a törvényi korlátok figyelembevételével.
A OurOffset Ltd. megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsa mindazon adatok és információk bizalmas kezelését, melyeket közvetlenül a Kártyabirtokostól, vagy a Kártyabirtokos nevében eljáró személytől tudott meg, illetve amelyek a jelen ÁSZF keretében jutottak a tudomására és amely adat, információ nyilvánosságra hozásához vagy harmadik személy részére történő továbbadásához a Kártyabirtokos jelen ÁSZF alapján nem járult hozzá, illetve ezen túlmenően előzetesen írásban nem járult hozzá. A OurOffset Ltd. ebben a tekintetben betartja a személyes adatok védelméről szóló mindenkori jogszabályi rendelkezéseket. (Jelenleg az 1992. évi LXIII tv.)
12.3. Kártyabirtokos jelen megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a OurOffset Ltd. kezelje, a iCC – CO2 Neutral Card kártyák adatainak feltöltése, rendszerbe történő feldolgozás tekintetében.
12.4. Az ÁSZF-nek a OurOffset Ltd. által foganatosított módosítási javaslatai, minden esetben hatályosnak és a Kártyabirtokos által jóváhagyottnak tekintendők. A Bl Kft. a Kártyabirtokost értesíti az ÁSZF változásáról a www.co2neutralcard.com weblapon, illetve, amennyiben rendelkezésére áll a Kártyabirtokos e-mail címére küldött felhívással is.
13. Egyéb rendelkezések
13.1. Kártyabirtokos, az alábbiak figyelembe vételével – már jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a OurOffset Ltd. a Kártyabirtokos adatait átadja a DiscountClub Kft (cégjegyzékszám: 01-09-886114) számára. A OurOffset Ltd. szerződéses jogutódlás esetén köteles ezen tényt legalább a jogutódlás létrejöttét megelőző 30 napon belül a OurOffset Ltd. weboldalán közzétenni.
13.2. A jelen jogviszonyra, az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az adott ország joga, különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
iCC
Este brand-ul care va garanteaza faptul ca aveti o constiinta ecologica, deoarece atat produsele / serviciile pe care le oferiti cat si consumatorii acestora, contribuie la protejarea mediului inconjurator. iCC reprezinta generatia care depaseste provocarile legate de schimbarile climatice! Noua Generatie – Ciclul International al Carbonului. Produsele / serviciile iCC, 100% carbon neutre, vor determina adevarata schimbare.

mount

EDC
Sistemul cu numarul cel mai mare de clienti fideli din Ungaria. Astazi circa 1100000 proprietari de card EDC pot face cumparaturi la nivel national in peste 1073 de magazine sau webshop-uri, care ofera o reducere medie de 11,4 %. Pentru punctele de acceptare partenere, aceasta asigura puterea de cumparare, a unui nr mai mare de 40000 in fiecare judet iar in Budapesta a, aproape 400000 de posesori de card.

edclogo

sales-discount_6

Cand faci cumparaturi intreaba daca se accepta card-ul de discount iCC – Carbon neutru!
QR-co2neutralcard.cf

CALCULATOR DE CARBON GRATUIT - co2neutralcard.cf

EnglishGermanRomaniaHungary